Scroll for English version

Lejekontrakt
Når du har booket dit ferieophold hos Bygaden 9, modtager du en mail, der bekræfter din reservation. Med mailen følger vores kontooplysninger, så du kan betale for dit ophold. Bookingen er først endelig godkendt, når du har betalt for dit ophold.

Bekræftelsen er din lejekontrakt, som du skal have med, når du ankommer til Bygaden 9. Ring til 6066 1388, når du kommer til ferielejlighederne. Enten kommer John Gam Nielsen, som bor på den tilhørende gård, eller en ansat med nøglen til ferielejligheden.

Ankomst og afgang
Du kan komme ind i din ferielejlighed efter kl. 15. På din afrejsedag skal du være ude senest kl. 11.

Tillægsydelser
Alt er inklusiv i prisen undtagen evt. leje af håndklæder og sengelinned. Hvis du har bestilt sengelinned og håndklæder, så skal du betale for det kontant, når du kommer. Prisen er 75 kroner per person. Hvis du ikke lige har kontanterne på dig, så hæv pengene (der er hæveautomat i Knebel) og betal i løbet af dit ophold.

Booking og afbestilling
​Hvad enten du ringer, skriver mail eller bruger portaler som booking.com eller djurspakken.dk, så er din booking bindende. Hvis der er over 40 dage til dit ophold, kan vi tilbageføre lejebeløbet til din konto, hvis du ønsker at afbestille. Hvis der er under 40 dage til dit ophold hos Bygaden 9, så skal du altid betale for den første dags ophold, uanset om du kommer eller ej.

Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe hund eller andre husdyr i ferielejlighederne.

Rengøring
Den daglige rengøring påhviler lejeren selv. Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i opryddet stand, og vinduer/døre skal lukkes/låses. Alle møbler og øvrigt inventar skal placeres samme sted og i samme stand som ved indflytningen.

Reklamationer
Hvis du er utilfreds med rengøringen eller har andre kommentarer, så sig endelig til. Hvis det viser sig, at vi skal ordne noget, så lejemålet lever op til den standard, vi har lovet, så giv os tid til at rette fejlene, inden du evt. overvejer at forlade ferielejlighederne.

Hvis det vurderes, at der er opstået fejl, som vi ikke kan forberede inden for en rimelig tidsperiode, så kan der være mulighed for tilbagebetaling af lejebeløbet. Det er dog en forudsætning, at du har givet os besked om fejlen og givet os mulighed for at nå at udbedre den, inden du evt. vælger at afbryde dit ophold hos Bygaden 9.

Ønsker
Vi har altid tre-fire ferielejligheder til udlejning. De er ens i størrelse, men indretningen varierer lidt. Du kan skrive, hvilken lejlighed du ønsker at leje, men vi kan ikke garantere, at det bliver den, du får. Grundlæggende er de ens med samme type badeværelse, køkken, spisebord og inddeling.

 

English version:

Lease
Once you have booked your holiday at Bygaden 9, you’ll receive an email confirming your reservation. With the mail follows our account information so you can pay for your stay. The booking is only finally accepted when you paid for your stay.

The confirmation is your lease, you must have it with you when you arrive at Bygaden 9. Call 6066 1388 when you get to the holiday apartments. Either John Gam Nielsen, who lives on the site, or an employee will meet you with the key to the apartment.

Arrival and departure
You can get into your apartment after 3 o’clock PM. On your departure date, you must be out latest 11 o’clock AM.

Additional services
Everything is included in the price except towels and bed linen. If you ordered bed linen and towels, then you should pay for it in cash when you come. The price is 75 kroner per person. If you do not have cash on you, then withdraw the money (there is an ATM machine in Knebel) and pay during your stay.

Booking and Cancellation
Whether you call, write on mail or use portals like booking.com or djurspakken.dk, your booking is binding. If there are more than 40 days to your stay, we can return the paid rent to your account if you wish to cancel. If there are less than 40 days to your stay with Bygaden 9, then you should always pay for the first day of the stay, whether you come or not.

Pets
It is not allowed to bring dogs or other pets in the holiday apartments.

Cleaning
The daily cleaning relies on the tenant himself. When leaving the accommodation it is to be left in good order, and windows / doors must be closed / locked. All furniture and other fixtures should be placed the same way and in the same condition as when moving in.

Complaints
If you are unhappy with the cleanliness or have other comments, then call us. If it turns out that we need to fix something, in order to live up to the standard we have promised, then give us time to correct the errors before considering leaving the holiday apartments.

If it is judged that an error has occurred we can not prepare within a reasonable period of time, then there might be the possibility of refunding the rent. However, it is a prerequisite that you have given us notice about the error, and enabled us to reach to correct it before possibly choosing to cancel your stay with Bygaden 9.

Wishes
We always have 3-4 apartments for rent. They are equal in magnitude, but the device varies slightly. You can wish for the certain apartment you would like to rent, but we can not guarantee that it will be the one you get. Basically they are the same with the same type of bathroom, kitchen, a dining table and subdivision.